Skip to content

Rozvoz od 5000 Kč - Příbram - Sedlčany - Benešov - Praha

  Obchodní podmínky

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

   

  č. 1/2021

  ze dne 28.1.2021

   

   

  obchodní společnosti Lahůdky Vojkov, s.r.o., se sídlem Nad Přehradou 857, 264 01 Sedlčany, IČ: 07450991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300981 (dále jen „Lahůdky Vojkov s.r.o.“ nebo “prodávající“).

   

  Čl. I – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

   

  1. Tyto obchodní podmínky č. 1/2021 společnosti Lahůdky Vojkov s.r.o. (dále jen „OP“) jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
  2. OP se stávají nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností Lahůdky Vojkov s.r.o. na straně prodávajícího a fyzickou nebo právnickou osobou na straně kupujícího (dále jen „kupní smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je prodávajícím provozován na internetové adrese raut4you.cz, prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“) a určují část jejího obsahu. OP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na webovém rozhraní obchodu a další související právní vztahy.
  3. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat při změně provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně prodávajícího, jakož i z důvodu změny aplikovatelných obecně závazných právních předpisů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Platí, že pro vztahy prodávajícího a kupujícího je rozhodující znění OP uveřejněné na webovém rozhraní obchodu ke dni uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující může být při uzavření kupní smlouvy spotřebitelem či nikoli. Kupující je spotřebitelem, pokud je člověkem, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující není spotřebitelem, pokud je podnikatelem. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonávána vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Prodávající je osobou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti, a je tedy podnikatelem.

   

  Čl. II – PŘEDMĚT SMLOUVY

   

  1. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží, objednané kupujícím, a umožnit kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za zboží sjednanou kupní cenu.  

   

  Čl. III – PRODEJ V RÁMCI WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU

   

  1. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje, jinak se vystavuje mj. riziku nesprávného doručení.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje v sekci „eshop“ seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, jeho názvu a hlavních charakteristik, data minimální trvanlivosti zboží, doby doručení, možnosti dopravy. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny v konečné podobě včetně všech souvisejících poplatků a včetně daně z přidané hodnoty (prodávající je plátcem DPH). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné aprodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  5. doručovací, případně fakturační adrese kupujícího;
  6. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
  7. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
  8. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  9. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující je povinen vyplnit všechny povinné údaje v objednávce (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou). Před rekapitulací a odesláním objednávky je současně kupující povinen potvrdit, že souhlasí s těmito OP, které jsou přehledně umístěny na webovém rozhraní obchodu, a to zaškrtnutím příslušného políčka. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce a současně zašle kupujícímu tyto OP ve formátu .pdf.
  10. Umístění nabízeného zboží prodávajícím v rámci webového rozhraní obchodu se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením (odesláním) objednávky ze strany kupujícího.
  11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy (například písemně či telefonicky). V případě omezení při dodání zboží (např. ve vztahu k objednanému množství) je předmětné omezení výslovně uvedeno u příslušného zboží na webovém rozhraní obchodu.
  12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující z vlastních prostředků.
  13. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky/kupní smlouvy u zboží označeného v rámci webového rozhraní obchodu jako nedostupné v případě, že zboží již není možné dodat ani adekvátně nahradit jiným zbožím nebo pokud se jeho cena výrazně změnila ve srovnání s cenou uvedenou na webovém rozhraní obchodu a zákazník tuto skutečnost na základě oznámení prodávajícího výslovně neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Uhradil-li zákazník v případě uvedeném v tomto odstavci již kupní cenu nebo její část prodávajícímu, vrátí prodávající takto obdrženou částku kupujícímu.
  14. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy a nedodat objednané zboží z důvodu nejasných nebo neúplných kontaktních údajů, nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího. O této skutečnosti, pokud je to reálně možné, bude kupující prodávajícím informován emailem nebo telefonicky.
  15. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že kupující je starší 18let, k předání zboží nedojde a prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům kupujícího.
  16. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto OP. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručením potvrzení o přijetí zaslaném kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

   

   

  Čl. IV – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

   

  1. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny v konečné podobě včetně všech souvisejících poplatků a včetně daně z přidané hodnoty (prodávající je plátcem DPH).
  2. Při objednávce vyšší než 10 000-, Kč a platby v hotovosti je vyžadována záloha ve výši 50% z ceny.
  3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  4. v hotovosti při převzetí - zdarma;
  5. bezhotovostním převodem předem na bankovní účet – zdarma;
  1. online platební kartou - zdarma
  2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bezhotovostním převodem předem na bankovní účet prodávajícího je kupní cena splatná do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, přičemž připsání kupní ceny na určený účet prodávajícího je podmínkou vydání/odeslání zboží kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny zboží v plné výši.
  4. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě uzavřené kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu do 10 dnů od uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího. Daňový doklad je dále zaslán kupujícímu společně se zakoupeným zbožím. V případě osobního převzetí je daňový doklad předán kupujícímu společně se zakoupeným zbožím.

   

   

  Čl. V – PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

   

  1. Způsob doručení zboží si zvolí kupující při objednávce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese přepravce.
  2. Kupující má na výběr z následujících způsobů dopravy (dodání) zboží:
  3. a) zásilková služba (rozvozní tým prodávajícího) na adresu určenou kupujícím v objednávce;
  4. b) osobní odběr v provozovně prodávajícího –
  5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání a zboží je vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  6. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

   

  Čl. VI – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

   

  1. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití webového rozhraní obchodu v rozporu s jeho určením.

   

  Čl. VII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

   

  1. Prodávající poučuje kupujícího, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, že vzhledem k charakteru zboží prodávaného prodávajícím v rámci webového rozhraní obchodu, tj. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nemá kupující (spotřebitel) právo od kupní smlouvy odstoupit v souladu s § 1837 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

   

  Čl. VIII – PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, neodpovídá jeho množství nebo jeho jakost neodpovídá jiným zákonným nebo smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
  2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (tedy v okamžiku převzetí zboží kupujícím), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  3. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě oznámit prodávajícímu prostřednictvím osoby, která zboží doručila.
  4. Nemá-li zboží výše v odst. 1 uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části zboží, může kupující požadovat jen výměnu části; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu části má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
  5. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho části nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho část nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže
  6. Kupující je povinen skryté vady vytknout ihned po jejich zjištění, nejpozději však v době minimální trvanlivost zboží (případně použitelnosti zboží, pokud není jeho minimální trvanlivost stanovena).
  7. Prodávající nepřizná kupujícímu právo z vadného plnění v případě pozdního vytčení vady.
  8. Prodávající neodpovídá za vady, v případě, že:
  9. Vznikly nesprávným skladováním zboží u kupujícího.
  10. Uplynula záruční doba.
  11. Vznikly v důsledku styku zboží s jinými látkami.
  12. Zboží bylo upraveno, pozměněno nebo poškozeno jednáním nebo opomenutím kupujícího.
  13. K vadě zboží došlo v důsledku zásahu vyšší moci.
  14. Zboží bylo upraveno podle požadavku kupujícího a k vadě zboží došlo nevhodným složením zboží, pokud bylo toto složení nebo úpravy kupujícím požadováno a kupující na svém požadavku trval přes upozornění prodávajícího.
  15. Kupující bere na vědomí, že zboží je potravinami, které podléhají rychlé zkáze, a je povinen je skladovat v souladu s doporučením prodávajícího a zkonzumovat nejpozději do konce doby minimální trvanlivosti (resp. použitelnosti).

   

  Čl. IX – VYŘÍZENÍ REKLAMACE

   

  1. Kupující je povinen zjištěné vady u prodávajícího uplatnit na tel. čísle +420 603 283 211, na e-mailové adrese Info@raut4you.cz nebo osobně na adrese provozovny prodávajícího: Vojkov 20, 257 53 Vojkov, a je povinen tak učinit neprodleně po zjištění vady zboží, přičemž je povinen uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace dle čl. VIII., odst. 4. a 5. výše.
  2. Pokud kupující nedoručí reklamované zboží prodávajícímu současně s vytknutím vad, je povinen pořídit odpovídající fotodokumentaci, kterou spolu s vytknutím vad zašle prodávajícímu na e-mailovou adresu Info@raut4you.cz. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, reklamovanou vadu, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob informování kupujícího o vyřízení reklamace. Prodávající zároveň informuje kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  3. Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu.
  4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).
  5. Plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo jiným nevhodným jednáním kupujícího a dále v případech uvedených v Čl. VIII., odst. 6 těchto OP výše.

   

   

  Čl. X – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   

  1. Osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.
  2. Bližší informace ke zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem zboží jsou dostupné v samostatném dokumentu na stránce Podmínky ochrany osobních údajů, která je součástí webového rozhraní obchodu.

   

  Čl. XI – ŘEŠENÍ SPORŮ

   

  1. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které by mohly vyplynout z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány u příslušného soudu České republiky.
  2. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. K takovému řešení je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, je možné využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

   

  Čl. XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   

  1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvou nebo OP neupravené se řídí občanským zákoníkem, jakož i dalšími aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy.
  2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení OP nebo kupní smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení OP nebo kupní smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
  3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které by mohly vyplynout z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány u příslušného soudu České republiky.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nad Přehradou 857, 264 01 Sedlčany, adresa elektronické pošty Info@raut4you.cz, telefon +420 603 283 211(dostupný v provozní době PO-PÁ od 07:00 h do 15:30 h s výjimkou polední pauzy.
  5. Kupní smlouva je archivována prodávajícím velektronické podobě a není přístupná. Tyto OP jsou přístupné na webovém rozhraní obchodu, s čímž byl kupující seznámen a s čímž souhlasí.
  6. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí českým právním řádem (tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů).

   

   

   

  Lahůdky Vojkov, s.r.o.